Bezpośredni poprzednicy Darwina

Ważnym ośrodkiem nauk biologicznych były w XIX w. kraje niemieckie, a więc Niemcy, a 1akże Austria i niemiecka Szwajcaria. W Niemczech nie przebrzmiały jeszcze echa filozofii przyrody (Naturphilosophie), opierającej się na filozofii Schellinga, Okena i in. Coraz częściej budziły się wątpliwości, czy należy koniecznie powoływać się na akty twórcze w celu wyjaśnienia ciągłości form organicznych. Dlatego też niektórzy z filozofów przyrody przyjmowali możliwość przekształcania się form niższych w formy nazywane powszechnie wyższymi.

Z drugiej strony w pierwszej połowie XIX stulecia zaczynają dochodzić do głosu poglądy mate- rialistyczne. Jeden z nich, nazwany mechanizmem biologicznym, stara się doprowadzić do me- chanistycznego wyjaśnienia życia bez uciekania się do działania jakiejś niepoznawalnej siły życiowej. Drugi odłam materialistów niemieckich występował przede wszystkim przeciw przyjmowaniu nie-śmiertelnej duszy ludzkiej i jakichkolwiek czynników prócz materii i energii.

Nie wszyscy przedstawiciele ówczesnego materializmu byli jednak zwolennikami poglądów ewo-lucyjnych. Tak np. Karol Vogt uważał, że dowody przemawiające za ewolucją nie są wystarczające

Leave a Reply