Dobór naturalny

W jaki sposób walka o byt wpływa na zmienność? Różnokierunkowe zmiany wystę-pujące u osobników pod wpływem tej walki mogą mieć dla nich różną wartość. Mogą one bowiem albo upośledzać organizm, który wówczas ginie w walce o byt, albo przedstawiać dla niego dużą wartość pozytywną – wtedy wychodzi on zwycięsko z walki o byt i dzięki działaniu dziedziczności przekazuje korzystne cechy swemu potomstwu. Darwin nazywa utrzymywanie się zmian korzystnych dla osobnika i wy-eliminowanie zmian szkodliwych doborem naturalnym albo przeżywaniem najlepiej przystosowanych. W tym ujęciu dobór naturalny nie ma nic wspólnego z wywoływaniem zmienności, dobór bowiem działa tylko na podstawie materiału dostarczonego przez proces zmienności.

„Działanie doboru naturalnego jest w nieporównanej mierze potężniejsze niż działanie doboru sztucznego. Człowiek może oddziaływać jedynie na cechy zewnętrzne i widzialne. Natura, jeżeli wolno mi w ten sposób uosabiać naturalne zachowanie się, czyli przeżycie form najlepiej przystosowanych, nie dba o cechy widzialne, chyba

o tyle tylko, o ile są one korzystne dla istoty organicznej. Może ona oddziaływać na każdy narząd wewnętrzny, na każdy odcień różnicy w organizacji, na cały mechanizm życia.

Leave a Reply