Ewolucja organizmalna

Po ustaleniu organizacji komórkowej rozpoczął się trzeci etap w rozwoju żywych tworów. Ta tzw. ewolucja organizmalna, inaczej kształtowanie się i doskonalenie organizacji ponadkomórkowej, trwa aż do czasów obecnych. W początkach tego stadium możemy wyróżnić parę podstawowych kierunków dalszych przemian: 1) nadanie pojedynczej komórce atrybutów kompletnego organizmu, niejednokrotnie cechującego się dużym zróżnicowaniem wewnętrznym, tj. powstanie pierwotniaków, 2) wytworzenie wielokomórkowych organizmów nie osiągających jednak rangi tkankowców, np. gąbki, 3) powstanie właściwych tkankowców roślinnych

i zwierzęcych. Wyróżnienie trzech etapów wczesnej ewolucji życia jest w pewnym stopniu sztuczne. Trzeba pamiętać, że ewolucja chemiczna nie przestaje działać po rozpoczęciu

się ewolucji strukturalnej, a ta ostatnia trwa nadal po zapoczątkowaniu ewolucji organizmalnej. Na każdym jednak etapie pewne procesy dominują, nadając mu swoiste piętno.

Leave a Reply