Fakty przemawiające za ewolucją

Nie ulega wątpliwości, że dopiero z chwilą wprowadzenia do geologii zasady uniformitarianizmu przygotowany został grunt pod przyjęcie ewolucji. Niezmiernie długie okresy czasu umożliwiały zrozumienie nie tylko bardzo wolno zachodzących zmian skorupy ziemskiej, ale także warunkowały nieograniczone przekształcanie się organizmów w wyniku drobnych, stopniowych zmian. Prócz tego badania geologiczne dostarczały coraz to nowych skamieniałości, które można było wykorzystać na poparcie idei ewolucyjnej. Tak więc rozwój paleontologii szedł zasadniczo w parze z propagowaniem poglądu o rozwoju ewolucyjnym, chociaż w owych czasach ilość i jakość odkryć paleontologicznych była bardzo skąpa.

Sam Darwin nie mógł dorzucić wiele nowego i zdawał sobie sprawę, że brak przejściowych form kopalnych świadczy raczej przeciw zasadzie ewolucji. Dlatego też wyraźnie podkreślał brak wiado-mości z tej dziedziny i przyjmował, że w najlepszym razie dowody z zakresu paleontologii będą jednak posiadać fragmentaryczny charakter.

Znacznie większą wartość dla ugruntowania zasady ewolucji miały wówczas dane uzyskane z badań morfologicznych zarówno w dziedzinie anatomii porównawczej, jak i embriologii. Występujące daleko idące podobieństwa między różnymi organizmami trudno bowiem wytłumaczyć logicznie inaczej niż wspólnotą pochodzenia.

Leave a Reply