Filogeneza świata zwierzęcego Pierwsze organizmy morskie

Najstarsze szczątki organiczne o zachowanej strukturze, to szczątki organizmów roślinnych: bakterii, grzybów i glonów. Dobrze zachowane struktury bakterii pochodzą z utworów geologicznych liczących około 3,1 miliarda lat, z południowej

Liczne są też pozostałości działalności zespołów prekambryjskich sinic, pierwotnych roślin fotosyntetyzujących, które są zbliżone do bakterii. Te tzw. stromatolity, zbudowane z kolejno osadzających się warstewek wapnia, liczą najczęściej 1,2-0,6 miliarda lat, lecz zdarzają się starsze, sprzed 2 milardów lat, a nawet wyjątkowo sprzed ok. 3 miliardów lat.

Starsze szczątki zwierzęce z prekambru są jeszcze nadal wielką rzadkością. Wpraw-dzie Hofmann w 1967 r. opisał sensacyjne struktury, które można by identyfikować jako szczątki dwubocznie symetrycznych i segmentowanych tkankowców, lecz ze względu na bardzo dawny geologiczny wiek znaleziska sprzed 2-2,5 miliardów lat, odkrycie to wymaga potwierdzenia. Kwestionuje się organiczne pochodzenie owych struktur. Jeżeli jednak okaże się, że już przed 2,5 miliardami lat istniały zwierzęta

Leave a Reply