Geny dominujące

Geny dominujące są przyczyną takich wad, jak achondroplazja (karłowatość achondroplastyczna), polidaktylia (dodatkowe palce), brachyfalangia (skrócenie członów palców), ektrodaktylia (brak palców) (ryc. 218) i in. Wady te, zgodnie z ich

dominującym charakterem, występują u heterozygot. Niektóre z nich nie wykazuję jednak pełnej penetracji i mają często różną ekspresywność, jak np. gen na polidak- tylię. Różna penetracja i ekspresja zależą od obecności genów modyfikatorów. Homo- zygoty posiadające oba geny zmutowane są najczęściej letalne i giną we wczesnych stadiach rozwojowych lub wykazują ciężkie ogólne wady rozwojowe, np. homozy- goty z 2 genami na brachyfalangię.

Leave a Reply