Geny recesywne

Geny recesywne są przyczyną dystrofii chondro-epidermalnej, niektórych postaci mikrocefalii i in. Wady te występują tylko u homozygot posiadających w swoim genotypie dwa geny zmutowane. Obserwując rodowody tych wad stwierdza się niekiedy występowanie ich w liniach bocznych, a więc u kuzynów, w przeciwieństwie do „pionowego” sposobu dziedziczenia się dominujących wad rozwojo-

wych. Wady rozwojowe zależne od genów recesywnych są częstsze u dzieci pocho-dzących z małżeństw osób spokrewnionych ze sobą, gdyż w tych wypadkach wy-stępuje znacznie większe prawdopodobieństwo spotkania się dwóch takich samych genów.

Wady rozwojowe sprzężone z płcią zależą od genów sprzężonych z chromosomem X. Nie wykryto dotychczas wad sprzężonych z chromosomem Y. Do wad rozwojowych sprzężonych z chromosomem X należą m.in.: zespół feminizacji jądrowej u mężczyzn, jedna z form wodogłowia i jedna z form gargoilizmu (karłowatość ze zniekształceniami). Zależą one od genów recesywnych i w związku z tym występują znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet.

Leave a Reply