Konkluzje:

Przepisy cytowanych ustaw nie są spójne merytorycznie i naruszają zasady techniki legislacyjnej. Terminarz prac legislacyjnych w zakresie GMO był wielo-krotnie zmieniany co – jak się wydaje – jest przyczyną wielu niedociągnięć merytorycznych i formalnych. Końcowa ocena wymienionych ustaw zależeć bę-dzie od treści rozporządzeń wykonawczych.

– 7 W związku z tym, że artykut ten i stosowne rozporządzenie będzie obowiązywać przez 9 miesięcy od opublikowania nowej ustawy, dlatego prezentujemy krótkie omówienie tych aktów prawnych.

Leave a Reply