Kształtowanie się pojęcia gatunku

Ewolucjonizm łączy się nierozerwalnie z pojęciem gatunku. Pojęcie zaś gatunku zespalano od naj-dawniejszych czasów z rozmnażaniem. Wyraźnie mówi o tym „Księga Rodzaju“ mówi też o tym w starożytności Arystoteles: „Partnerzy w rozmnażaniu należą do jednego rodzaju… W naturalnym przebiegu zjawisk samiec i samica jednego rodzaju wytwarzają samca łub samicę tego samego rodzaju“.

Arystoteles nie odróżnia jeszcze pojęcia gatunku od pojęcia rodzaju. Dopiero botanik francuski Tournefort w końcu XVII w. stara się dokładniej określić pojęcie rodzaju (genus). Jest to pojęcie szersze niż gatunek i do jednego rodzaju zaliczamy gatunki podobne do siebie.

Leave a Reply