Malthus

Malthus wykazuje, że w całym świecie ożywionym istnieje tendencja do rozmnażania w postępie geometrycznym, jednak wyraźnie zaznacza, że postęp geometryczny rozmnażania może wystąpić tylko wówczas, gdy wzrost populacji nie jest hamowany. Zahamowanie to nie jest wyjątkiem, lecz regułą.

Darwin po przeczytaniu rozprawy Malthusa znajduje właściwy klucz do wyjaśnienia mechanizmu ewolucji. Jeżeli bowiem mimo wielkiej płodności ilość osobników należących do jednego i tego- samego gatunku nie ulega większym wahaniom, można to wyjaśnić jedynie hamowaniem rozrodu lub masową śmiercią wielu osobników. Wystarczyło jedynie przyjąć, że dzięki zmienności dziedzicznej hamowanie rozrodczości nie dotyczy w jednakowym stopniu wszystkich osobników, aby znaleźć czynnik wyjaśniający ewolucyjne zmiany, czyli dobór naturalny. Odkrycia tego dokonali niezależnie Darwin i Wallace.

Leave a Reply