Obudzenie się myśli ewolucyjnych

Jego teoria dziedziczności przyjmuje istnienie odrębnych cząstek, które moglibyśmy uważać za odpowiedniki współczesnych genów. W każdym razie jest to teoria korpuskularna, przy czym Maupertuis przyjmuje wzajemne przyciąganie tych cząstek, ich segregację, dominację i niezależne skupianie. W pewnym więc sensie przewidział wyniki ustalone przez Mendla, a także koniugację chromosomów i niezależne ich rozdzielanie. Badania nad istotą dziedziczności doprowadziły go do sformułowania koncepcji ewolucyjnej, w której przyjmuje występowanie nagłych zmian (jakby mutacji), działanie doboru i izolacji geograficznej.

Obudzenie się myśli ewolucyjnych w okresie poprzedzającym upadek systemu feudalnego we Francji osiągnęło swój szczytowy punkt w dziele Lamarcka. W tym samym mniej więcej czasie spotykamy się też i w Wielkiej Brytanii z wystąpieniem Erazma Darwina, dziadka Karola, który starał się podać zasady teorii ewolucji.

Leave a Reply