Ogół badaczy

Ogół badaczy mimo wszystko trzymał się kurczowo dawnych poglądów. A przecież wśród nich byli badacze tej miary co anatom Cuvier, geolog Sedgwick i zoolog Agassiz. Zostali oni do końca życia przeciwnikami ewolucji. Wiemy jednak, że sam T. Huxley, który po ogłoszeniu teorii Darwina był głównym i najgorliwszym propagatorem idei ewolucji i darwinizmu, stał dawniej wytrwale na stanowisku antyewolucjonisty, co szczególnie zaznaczyło się w jego recenzjach z książek Cham- bersa.

Przed nową koncepcją ewolucyjną stały przeto dwa wielkie zadania. Po pierwsze – zgromadzenie nowych danych i uporządkowanie dotychczas znanych faktów w celu przekonania ogółu, że ewolucja jest naukowym faktem. Po drugie – podanie takiej teorii mechanizmu ewolucji, aby w racjonalistyczny sposób, zgodnie z wymogami uraysłowości człowieka XIX stulecia wytłumaczyć zagadkę rozwoju ewolucyjnego i nieogarnionej liczby przystosowań organizmów do warunków życia. Tego wielkiego zadania podjęli się i dokonali go zupełnie niezależnie od siebie dwaj przyrodnicy: Karol R. Darwin (1809-1882) i Alfred R. Wallace (1823-1913).

Leave a Reply