Pochodzenie strunowców i kręgowców

W związku z pojawieniem się w ordowiku pierwszych kręgowców należy wspomnieć o współczesnych poglądach na ewolucyjny rozwój protoplastów strunowców i zwierząt kręgowych. Półstrunowce uważa się za formy macierzyste w rozwoju ewolucyjnym strunowców.

Po dziś dzień nie zostały uzgodnione poglądy różnych badaczy na początki rozwoju typu strunowców. Podobnie nie wiemy dokładnie, jakie formy prymitywnych stru-nowców dały początek kręgowcom. Kanadyjski zoolog Berrill jest zdania, że kręgowce wzięły początek z przekształconych żachw należących do osłonie (Uroclior- data), których larwy żyły w płytkich morskich wodach przybrzeżnych.

Read the rest of this entry »

Na podstawie badań kariologicznych

czyli nauka o zespołach chromosomów, może być pomocna w badaniach systema-tycznych, dotyczących pochodzenia gatunków. Wykazano np., że dwa gatunki jeża żyjące w Europie nie różnią się niczym w zespołach chromosomów i dlatego należy je raczej uważać za podgatunki (Jordan).

Na podstawie badań kariologicznych smużkę (Sicista betulina), rzadki gatunek gryzonia, należy zaliczyć do odrębnej podrodziny (Walknowska). Pies domowy, podobnie jak wilk, ma 78 chromosomów, podczas gdy szakal ma ich 74. Opierając się zarówno na liczbie chromosomów, jak i na ich strukturze Matthey sądzi, że w ewolucji psa, szakal nie brał żadnego udziału. Gdyby bowiem pies powstał w rezultacie skrzyżowania wilka z szakalem, musiałyby zachować się w jego garniturze chro-mosomowym także i chromosomy szakala.

Read the rest of this entry »

Z pierwszych eobiontów

Wskutek tego zmniejszała się różnorodność związków chemicznych i ich agregatów. To zjawisko obrazuje nam zwężenie się. dolnego stożka. Punkt zetknięcia się wierzchołków obu stożków ma oznaczać pojawienie się jakichś pierwszych organizmów, które moglibyśmy nazwać eobiontami.

Z pierwszych eobiontów, ograniczonych co do miejsca i czasu swego powstania, rozwijają się stopniowo coraz wyżej uorganizowane formy, a zarazem zwiększa się znów ich zmienność. Na rozpatrywanym schemacie oznacza to stopniowe zwiększenie się szerokości górnego stożka.

Read the rest of this entry »

Hasło równości ludzi

Hasło równości ludzi wpisane jest w ideologie i systemy prawne wszystkich państw demokratycznych. Pamiętajmy jednak, że chodzi tutaj o zagwarantowanie równości wobec prawa i jednakowej ochrony prawnej, a nie abstrakcyjnie pojmowanej równości wszystkich pod każdym względem. Z biologicznego, a szczególnie z genetycznego punktu widzenia, ludzie nie są równi. Toteż zróżnicowane traktowanie w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, ze względu na różnice genetyczne, będzie nieuniknione. Choć moment ten jest zapewne odległy.

Read the rest of this entry »

Pokrewieństwo biochemiczne

Podobnie jak nauki morfologiczne ukazują pewne cechy wspólne właściwe wszystkim lub prawie wszystkim organizmom (np. budowa komórkowa, budowa wewnętrzna komórki i in.), tak fizjologia i biochemia odkrywają wspólne cechy fizjologiczne i biochemiczne wszystkich istot żywych, które przemawiają za powstaniem wszystkich organizmów z wspólnego pnia. U wszystkich istot żywych istnieje biochemicznie wspólne podłoże dziedziczności, którym są kwasy nukleinowe, wszędzie też spotykamy podobne układy enzymatyczne kierujące procesami metabolizmu i odkrywamy podobne podstawowe czynności cechujące każdą żywą istotę.

Read the rest of this entry »

Przykładowe Mędy popełniane w rozwoje inżynierii genetycznej

Obiektywnie należy przyznać, że pewne metody i techniki badawcze stoso-wane w inżynierii genetycznej mogły stanowić specyficzną „pożywkę” dla prze-ciwników biotechnologii. Wśród tego typu prac z pewnością należy wymienić (por. rozdz. 4):

a. Stosowanie jako genów markerowych genów oporności na antybiotyki (głównie kanamycynę). b. Nadużywanie promotorów konstytutywnych.

Read the rest of this entry »

Dwa lata i trzy miesiące od powrotu do Anglii

Takie jednak zjawisko trudno pogodzić z teorią stwarzania gatunków, a łatwo i logicznie można wyjaśnić stopniowym ewolucyjnym przekształcaniem się form odizolowanych od siebie.

Dwa lata i trzy miesiące od powrotu do Anglii były, jak sam Darwin podkreśla, najaktywniejsze w jego życiu. W tym czasie kończy swoją pracę nad powstawaniem raf koralowych i ogłasza liczne artykuły w czasopismach geologicznych. Pogarszający się stan zdrowia powoduje, że Darwin, mając dostatecznie zapewniony byt materialny, nabywa matą posiadłość w Down w 1842 r. i pozostaje w niej aż do śmierci. Równocześnie wycofuje się całkowicie z czynnego życia, rezygnuje z liczniejszych odwiedzin przyjaciół. Oprócz prac poświęconych geologii Darwin pisze obszerną monografię systematyczną wąsonogich skorupiaków żyjących i kopalnych, dzieła ewolucyjne, zajmuje się wy-razem uczuć u człowieka i zwierząt, zmiennością organizmów hodowanych przez człowieka, wpływem samozapylenia i zapylenia krzyżowego u roślin, ruchami roślin, roślinami owadożernymi i rolą dżdżownic w tworzeniu gleby.

Read the rest of this entry »

Ewolucja geologiczna i istota skamieniałości

Poglądy Arystotelesa na stopniowe zmiany, którym podlegała w ciągu bardzo długich okresów skorupa ziemska, brzmią dziś dla nas bardzo nowocześnie. Musimy też podziwiać, że już w staro-żytności słusznie oceniano, czym są skamieniałości. Uważano je za zachowane w stanie kopalnym szczątki zwierząt i roślin żyjących w ubiegłych epokach rozwoju Ziemi. Należy jednak przyznać, że istotę skamieniałości starano się także wyjaśnić i w inny sposób.

Read the rest of this entry »

J. Huxley

Niekiedy cechy korzystne dla osobnika są skorelowane z innymi cechami raczej obojętnymi, które dlatego podlegają działaniu doboru. Oczywiste jest, że cechy poddane wpływowi doboru mogą występować w różnych okresach rozwoju osobniczego. Dobór działa więc nie tylko na formy dojrzałe, ale także na stadia larwalne, na kształt, wielkość, barwę i ilość składanych jaj.

Read the rest of this entry »

Weismann

Weismann przyjmuje korpuskularną teorię dziedziczności i dochodzi do pojęcia determinanty jako podstawowego składnika masy dziedzicznej. Ponieważ, jego zda-niem, zjawisko różnicowania zachodzące w czasie rozwoju ontogenetycznego polega na segregacji determinant postępującej w kolejnych podziałach komórkowych, w ostatecznym wyniku komórki zawierają tylko jeden rodzaj wyznaczników dzie-dzicznych. Nie we wszystkich jednak komórkach następuje w biegu ontogenezy, zdaniem Weismanna, segregowanie determinant. Od samego początku rozwoju zapłodnionego jaja pewne komórki otrzymują pełny zapas wyznaczników dzie-dzicznych. Są to komórki tzw. szlaku płciowego, czyli te komórki, które ostatecznie wytworzą komórki rozrodcze.

Read the rest of this entry »