Paleontologia

Paleontologia dostarcza nam nielicznych, lecz stosunkowo dobrze zachowanych resztek prymitywnych organizmów sprzed około 3 miliardów lat. Wiemy już, że okres beztlenowy skończył się „zaledwie” przed ok. 1100-1800 milionami lat, a więc pierwszy okres istnienia życia na Ziemi, to okres preaktualistyczny. Zatem proces powstawania życia musiał rozegrać się także w warunkach beztlenowych. Brak takich warunków w późniejszych okresach ewolucji żywych organizmów tłumaczy niemożność powtórnego wystąpienia biogenezy. Redukujące własności preaktualistycznej atmosfery umożliwiały tworzenie się i gromadzenie związków organicznych, które przy dostępie wolnego tlenu zostałyby utlenione. Z tego właśnie powodu wszelkie doświadczenia nad odtworzeniem przebiegu spontanicznej syntezy związków organicznych na drodze abiotycznej (bez udziału żywych organizmów) są dokonywane w środowisku gazowym o charakterze redukującym.

Drugim warunkiem niezbędnym dla prób sztucznej biogenezy jest zupełna jałowość środowiska reakcji chemicznych, które mają doprowadzić do powstania odpowiednich związków organicznych. W zamierzchłej przeszłości warunek ten umożliwił nagromadzenie dużych ilości tworzących się związków organicznych, które w obecności żywych heterotrofów musiałyby ulec rozkładowi.

Jako źródło energii dla pierwotnej, spontanicznej syntezy substancji organicznej wymienia się wyładowania elektryczne w preaktualistycznej atmosferze, a także promieniowanie nadfioletowe słońca, które docierało do powierzchni ziemi, gdyż brak tlenu w atmosferze pociągał za sobą brak ozonu (Oa) stanowiącego obecnie jakby filtr nie przepuszczający nadfioletu.

Leave a Reply