Pierwsze rośliny i zwierzęta lądowe

Okres sylurski jest w historii rozwoju życia okresem bardzo ważnym, gdyż w tym. czasie rozpoczyna się stopniowe opanowywanie lądu przez organizmy roślinne

i zwierzęce. Przystosowanie do życia na lądzie wymagało daleko idących zmian ewolucyjnych zarówno u roślin, jak i u zwierząt. Z chwilą jednak, gdy pojawiły się rośliny i zwierzęta lądowe, środowisko to, wykazując różnorodne warunki, mogło doprowadzić do bujnego rozwoju form bardzo różnych i wyspecjalizowanych w roz-maitych kierunkach. W morzach bowiem warunki życia są bardziej jednostajne

i mniej zróżnicowane. Z roślin lądowych spotykamy prymitywne psylofity, które dały później początek widłakom, ze zwierząt żyły już skorpiony. Fauna morska nie wykazywała dalej idących przeobrażeń. W obrębie istniejących już typów jedne gatunki i rodzaje wymierały, a na ich miejsce pojawiały się nowe. W sylurze są bezszczękowe i dopiero w następnym okresie, czyli w dewonie, zachodzą ważniejsze zmiany w faunie kręgowców.

Leave a Reply