Pochodzenie strunowców i kręgowców

W związku z pojawieniem się w ordowiku pierwszych kręgowców należy wspomnieć o współczesnych poglądach na ewolucyjny rozwój protoplastów strunowców i zwierząt kręgowych. Półstrunowce uważa się za formy macierzyste w rozwoju ewolucyjnym strunowców.

Po dziś dzień nie zostały uzgodnione poglądy różnych badaczy na początki rozwoju typu strunowców. Podobnie nie wiemy dokładnie, jakie formy prymitywnych stru-nowców dały początek kręgowcom. Kanadyjski zoolog Berrill jest zdania, że kręgowce wzięły początek z przekształconych żachw należących do osłonie (Uroclior- data), których larwy żyły w płytkich morskich wodach przybrzeżnych.

Jednakże inni badacze przyjmują, że pierwsze kręgowce rozwinęły się w wodach słod-kich, w których musiały się znajdować liczne rośliny i zwierzęta bezkręgowe.

Leave a Reply