Pogląd o roli połączenia RNA

przez komórki tego rdzenia i przechodząca przez pory filtru do komórek nefrogennej mezenchymy zawiera białko. W tych doświadczeniach białkowa natura czynnika indukującego została stwierdzona za pomocą śledzenia znakowanego trytem aminokwasu, który komórki rdzenia wbudowywały do białka przekazywanego komórkom mezenchymy. Wielu badaczy wykazało, że w zjawisku indukcji aktywny jest także kompleks składający się z RNA i białka. Ostatecznie jednak nie wiemy na pewno,

czy komponenta RNA bierze udział w indukcji, czy też czynna jest tylko komponenta białkowa. Pogląd o roli połączenia RNA – białko jest bardzo prawdopodobny ze względu na możliwość genetycznej interpretacji indukcji, lecz dotychczas brak rozstrzygających dowodów na korzyść tych zapatrywań. Niektórzy badacze sądzą, że RNA występuje raczej w związku z produkcją i przekazywaniem cząsteczek białkowych, które są właściwym induktorem. Wiemy, że synteza białek sama jest także poddana genetycznej kontroli DNA zawartego w jądrze. Z kolei więc musimy za-poznać się z rolą jądra komórkowego i genów jądrowych w różnicowaniu.

Leave a Reply