Pokrewieństwo biochemiczne

Podobnie jak nauki morfologiczne ukazują pewne cechy wspólne właściwe wszystkim lub prawie wszystkim organizmom (np. budowa komórkowa, budowa wewnętrzna komórki i in.), tak fizjologia i biochemia odkrywają wspólne cechy fizjologiczne i biochemiczne wszystkich istot żywych, które przemawiają za powstaniem wszystkich organizmów z wspólnego pnia. U wszystkich istot żywych istnieje biochemicznie wspólne podłoże dziedziczności, którym są kwasy nukleinowe, wszędzie też spotykamy podobne układy enzymatyczne kierujące procesami metabolizmu i odkrywamy podobne podstawowe czynności cechujące każdą żywą istotę.

Badania dwóch naszych biochemików Marcelego Nenckiego i Leona Marchlewskiego wykazały, że szkielet cząsteczki barwnika roślinnego – chlorofilu jest zbudowany zasadniczo wg tego samego wzoru co i cząsteczka barwnika krwi, czyli hemoglobiny. Tak więc mimo wszystkich różnic istnieje jednak więź między światem zwierzęcym a światem roślinnym.

Sekwencja poszczególnych części składowych cząsteczki kwasu nukleinowego jako podłoża dziedziczności wyznacza kolejność aminokwasów w cząsteczce białka. Białko zaś, jak wiemy, jest tym składnikiem biochemicznym, który przejawia największą rozmaitość, dzięki której każdy właściwie organizm jest inny. Swoistość więc podłoża genetycznego warunkuje swoistość organizmu.

Leave a Reply