Porady

Hasło równości ludzi

Hasło równości ludzi wpisane jest w ideologie i systemy prawne wszystkich państw demokratycznych. Pamiętajmy jednak, że chodzi tutaj o zagwarantowanie równości wobec prawa i jednakowej ochrony prawnej, a nie abstrakcyjnie pojmowanej równości wszystkich pod każdym względem. Z biologicznego, a szczególnie z genetycznego punktu widzenia, ludzie nie są równi. Toteż zróżnicowane traktowanie w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, ze względu na różnice genetyczne, będzie nieuniknione. Choć moment ten jest zapewne odległy.

Read the rest of this entry »

Pokrewieństwo biochemiczne

Podobnie jak nauki morfologiczne ukazują pewne cechy wspólne właściwe wszystkim lub prawie wszystkim organizmom (np. budowa komórkowa, budowa wewnętrzna komórki i in.), tak fizjologia i biochemia odkrywają wspólne cechy fizjologiczne i biochemiczne wszystkich istot żywych, które przemawiają za powstaniem wszystkich organizmów z wspólnego pnia. U wszystkich istot żywych istnieje biochemicznie wspólne podłoże dziedziczności, którym są kwasy nukleinowe, wszędzie też spotykamy podobne układy enzymatyczne kierujące procesami metabolizmu i odkrywamy podobne podstawowe czynności cechujące każdą żywą istotę.

Read the rest of this entry »

Przykładowe Mędy popełniane w rozwoje inżynierii genetycznej

Obiektywnie należy przyznać, że pewne metody i techniki badawcze stoso-wane w inżynierii genetycznej mogły stanowić specyficzną „pożywkę” dla prze-ciwników biotechnologii. Wśród tego typu prac z pewnością należy wymienić (por. rozdz. 4):

a. Stosowanie jako genów markerowych genów oporności na antybiotyki (głównie kanamycynę). b. Nadużywanie promotorów konstytutywnych.

Read the rest of this entry »

Dwa lata i trzy miesiące od powrotu do Anglii

Takie jednak zjawisko trudno pogodzić z teorią stwarzania gatunków, a łatwo i logicznie można wyjaśnić stopniowym ewolucyjnym przekształcaniem się form odizolowanych od siebie.

Dwa lata i trzy miesiące od powrotu do Anglii były, jak sam Darwin podkreśla, najaktywniejsze w jego życiu. W tym czasie kończy swoją pracę nad powstawaniem raf koralowych i ogłasza liczne artykuły w czasopismach geologicznych. Pogarszający się stan zdrowia powoduje, że Darwin, mając dostatecznie zapewniony byt materialny, nabywa matą posiadłość w Down w 1842 r. i pozostaje w niej aż do śmierci. Równocześnie wycofuje się całkowicie z czynnego życia, rezygnuje z liczniejszych odwiedzin przyjaciół. Oprócz prac poświęconych geologii Darwin pisze obszerną monografię systematyczną wąsonogich skorupiaków żyjących i kopalnych, dzieła ewolucyjne, zajmuje się wy-razem uczuć u człowieka i zwierząt, zmiennością organizmów hodowanych przez człowieka, wpływem samozapylenia i zapylenia krzyżowego u roślin, ruchami roślin, roślinami owadożernymi i rolą dżdżownic w tworzeniu gleby.

Read the rest of this entry »

Ewolucja geologiczna i istota skamieniałości

Poglądy Arystotelesa na stopniowe zmiany, którym podlegała w ciągu bardzo długich okresów skorupa ziemska, brzmią dziś dla nas bardzo nowocześnie. Musimy też podziwiać, że już w staro-żytności słusznie oceniano, czym są skamieniałości. Uważano je za zachowane w stanie kopalnym szczątki zwierząt i roślin żyjących w ubiegłych epokach rozwoju Ziemi. Należy jednak przyznać, że istotę skamieniałości starano się także wyjaśnić i w inny sposób.

Read the rest of this entry »

J. Huxley

Niekiedy cechy korzystne dla osobnika są skorelowane z innymi cechami raczej obojętnymi, które dlatego podlegają działaniu doboru. Oczywiste jest, że cechy poddane wpływowi doboru mogą występować w różnych okresach rozwoju osobniczego. Dobór działa więc nie tylko na formy dojrzałe, ale także na stadia larwalne, na kształt, wielkość, barwę i ilość składanych jaj.

Read the rest of this entry »

Weismann

Weismann przyjmuje korpuskularną teorię dziedziczności i dochodzi do pojęcia determinanty jako podstawowego składnika masy dziedzicznej. Ponieważ, jego zda-niem, zjawisko różnicowania zachodzące w czasie rozwoju ontogenetycznego polega na segregacji determinant postępującej w kolejnych podziałach komórkowych, w ostatecznym wyniku komórki zawierają tylko jeden rodzaj wyznaczników dzie-dzicznych. Nie we wszystkich jednak komórkach następuje w biegu ontogenezy, zdaniem Weismanna, segregowanie determinant. Od samego początku rozwoju zapłodnionego jaja pewne komórki otrzymują pełny zapas wyznaczników dzie-dzicznych. Są to komórki tzw. szlaku płciowego, czyli te komórki, które ostatecznie wytworzą komórki rozrodcze.

Read the rest of this entry »

O zdolnościach regulacyjnych płazów

O tym,O zdolnościach regulacyjnych płazów czy regulacja następuje, decyduje więc tutaj czynnik zewnętrzny, a mianowicie to, czy jedna komórka przylega do drugiej, czy nie.

O zdolnościach regulacyjnych płazów możemy się także przekonać za pomocą innego doświadczenia. Jeśli na zarodek traszki znajdujący się w stadium 2-komórko- wym założymy pętlę z włosa (ryc. 179) i zaciągniemy ją tak, aby obydwa blastomery zostały rozdzielone, wówczas z każdego blastomeru rozwinie się prawidłowa larwa. Jeśli natomiast ten sam zabieg wykonamy po pojawieniu się drugiej bruzdy podziałowej i zaciągniemy pętlę zgodnie z jej przebiegiem, wówczas w prawidłową larwę rozwiną się tylko blastomery grzbietowe, zawierające tzw. szary półksiężyc. Blastomery brzuszne bruzdkują wprawdzie dalej, do wytworzenia się larwy jednak nie dochodzi. . (

Read the rest of this entry »

Od niepamiętnych czasów

Od niepamiętnych czasów występowały rozmaite formy dyskryminacji osób chorych, niedomagających, czy po prostu słabszych fizycznie. Metody stosowane w starożytnej Sparcie przetrwały do czasów współczesnych, a zmieniły się co najwyżej formy działania. Choć zostały jednomyślnie potępione, nikt rozsądny nie może zaprzeczyć, że zróżnicowanie sytuacji społecznej osób zdrowych i chorych jest faktem. Toteż rozpowszechnianie informacji o pozytywnych wynikach testu genetycznego wnosi do tej sytuacji tylko nowy element: wykrycie nosicielstwa niektórych chorób genetycznych nie jest jednoznaczne z ich ujawnieniem w przyszłości. Czy zatem jednostka może być pozbawiona pracy tylko, dlatego że występuje u niej wysokie prawdopodobieństwo choroby genetycznej? Tego typu pytania stawiają najczęściej przeciwnicy przeprowadzania testów genetycznych, którzy nie chcą dostrzec płynących z nich korzyści. Można bowiem – pozostając na gruncie stosunków pracy – zadać pytanie, czy z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo choroby genetycznej jednostka nie powinna zmienić pracy?

Read the rest of this entry »

Diderot

Był on początkowo deistą, a ateistą stał się z chwilą, gdy znalazł wytłumaczenie samowystarczalności przyrody w jej działaniu. Przyrodę rozumiał on jako siłę, która może sama stwarzać i w której tkwi zdolność do rozwoju. Przyjęcie dynamizmu przyrody prowadzi Diderota, podobnie jak i La Mettrie, od materializmu mechanistycznego ku materializmowi dialektycznemu postulującemu powstawanie form coraz to bardziej złożonych.

Read the rest of this entry »