Porównawcze badania embriologiczne

Porównawcze badania embriologiczne wykazały poza tym, że sprawa należytej interpretacji stadiów rozwojowych jest o wiele bardziej złożona, niż to przyjmowali pierwsi ewolucjoniści. Szczególne zasługi na tym polu położyli Siewiercow i jego współpracownicy, a także Garstang. Podobnie jak podobieństwa anatomiczne wska-zywały na pokrewieństwo, tak podobieństwa embriologiczne są wynikiem pewnej wspólnoty materiałów dziedzicznych, czyli genów. Mimo działania zmienności dzie-dzicznej, powstającej na skutek mutacji i rekombinacji genów w rozrodzie płciowym, poddawanej ciągłemu działaniu doboru naturalnego, muszą się więc utrzymywać pewne ugrupowania genów lub ich układy, które są bezpośrednią przyczyną podobieństw anatomicznych i embriologicznych.

Zmiany ewolucyjne mogą oczywiście dotyczyć wszystkich faz ontogenezy, mogą więc nie tylko powodować zmiany w cechach ustroju dojrzałego, ale także i organizmu embrionalnego, nawet w pierwszych etapach rozwojowych. Niemniej jednak cechy znamionujące pierwsze okresy rozwoju muszą być bardziej konserwatywne niż w stadiach późniejszych, gdyż zmiany w początkowych okresach rozwoju muszą spowodować z kolei większe następne zmiany. Zmiana np. typu bruzdkowania spowoduje zmiany w przebiegu gastrulacji, jak i wszystkich następnych stadiów. Z tego powodu zmiany dziedziczne występujące we wczesnych okresach znacznie częściej prowadzą do zmian letalnych aniżeli zmiany późniejszych etapów ontogenezy. Stąd więc stadia wczesne są bardziej konserwatywne i dlatego dzięki swemu podobieństwu mogą nam udzielić informacji co do pokrewieństw ewolucyjnych.

Leave a Reply