Postanowienia te

– decyzję o produkowaniu i wprowadzaniu żywności GMO podejmuje Główny Inspektor Sanitarny (art. 12-13). Postanowienia te mogą kolidować z ustawą o GMO

– art. 54 uzupełnia art. 37a ustawy 0 ochronie i kształtowaniu środowiska o ustęp 9 w brzmieniu: „9. Przepisów ustęp 1-8 nie stosuje się w odniesieniu do nowych środków spożywczych lub używek bądź nowych składników tych arty-kułów w zakresie uregulowanym odrębnie w przepisach o warunkach zdrowot-nych żywności i żywienia”. Przepis ten jest sprzeczny z regułami techniki legislacyjnej. Art. 37a uchylony został ustawą o GMO (art. 73), natomiast ustawa 0 ochronie i kształtowaniu s’rodowiska (w której figuruje art. 37a) w najbliższych tygodniach zostanie uchylony na podstawie ustawy wprowadzającej (por. wyżej pkt 3). Tak zatem ustawodawca wprowadza ustęp 9 do uchylonego już art. 37a.

Leave a Reply