Postęp i wzrost komplikacji budowy

Wreszcie śledząc formy życia w różnych okresach geologicznych, od najdawniejszych, zauważymy, że zmiany ewolucyjne są związane z postępem i powiększającą się kom-plikacją organizacji. Postęp przejawia się w coraz dokładniejszym przystosowaniu organizmów do szczególnych warunków ich życia, w zmianach ich budowy i czynności umożliwiających zdobywanie coraz nowych środowisk i wreszcie wyższy stopień organizacji umożliwia lepsze nawiązanie kontaktu z otoczeniem, odbieranie z niego większej ilości podniet i sprawniejsze reagowanie na bodźce środowiska

i jego zmiany. Jeśli dawniejsze teorie ewolucyjne uzależniały ów postęp ewolucyjny od jakichś nieokreślonych właściwości i sił działających w samych ustrojach, to teoria doboru naturalnego wyjaśnia w przyrodniczy sposób, dlaczego w biegu ewolucji organizmy musiały być coraz lepiej przystosowane i dlaczego ich poziom organizacyjny wznosił się na coraz wyższy szczebel.

Leave a Reply