Powstanie pierwszych organizmów Pogląd monofiletyczny

Schemat (ryc. 257) zaczerpnięty z książki Hansona przedstawia drzewo rodowe świata zwierzęcego biorącego początek z jednego pierwotnego pnia. Taki pogląd

o wspólnym pochodzeniu organizmów od pewnej formy macierzystej nazywamy poglądem monofiletycznym. Schemat Hansona obrazuje dokładniej wzajemne po-krewieństwa tylko w obrębie państwa zwierzęcego. Genealogia ta wyprowadza wszystkie właściwe zwierzęta wielokomórkowe, czyli Eumetazoa, z form wiciowców wykazujących bliskie pokrewieństwo z wiciowcami roślinnymi, jednak nie precyzuje

Leave a Reply