Przykładowe Mędy popełniane w rozwoje inżynierii genetycznej

Obiektywnie należy przyznać, że pewne metody i techniki badawcze stoso-wane w inżynierii genetycznej mogły stanowić specyficzną „pożywkę” dla prze-ciwników biotechnologii. Wśród tego typu prac z pewnością należy wymienić (por. rozdz. 4):

a. Stosowanie jako genów markerowych genów oporności na antybiotyki (głównie kanamycynę). b. Nadużywanie promotorów konstytutywnych.

Leave a Reply