Teoria doboru naturalnego Darwina

Darwin rozpoczyna swe dzieło rozważaniami na temat zmienności obserwowanej wśród zwierząt i roślin hodowanych przez człowieka. Autor jest zdania, że zmienność przejawia się w nieporównanie większym stopniu wśród form hodowanych niż form dziko żyjących.

Zdaniem Darwina warunki indukujące zmienność mogą oddziaływać w dwojaki sposób na organizmy: bezpośrednio i pośrednio. W oddziaływaniu bezpośrednim należy się liczyć z dwoma czynnikami, a mianowicie z samą naturą organizmu i z jakością działających warunków. Darwin sądzi, że daleko większe znaczenie ma sama natura organizmu, gdyż podobne zmiany powstają często na skutek oddziaływania różnych warunków, a różne zmiany zostają spowodowane pod wpływem podobnych warunków otoczenia.

Jeżeli działające warunki wpływają w jednakowy sposób na zmiany wszystkich lub wielu osobników, mówimy o zmianach określonych. Takimi zmianami określonymi będą np. zmiany wywołane ilością pokarmu lub zależnością między klimatem a grubością skóry i pokrywą sierstną. Natomiast zmianami nieokreślonymi nazywamy zmiany pojawiające się w różnych cechach u różnych osobników, które nie są zależne ani od dziedziczności przekazanej przez rodziców, ani od dziedziczenia po odleglejszych przodkach. Ten właśnie rodzaj zmienności nieokreślonej jest znacznie częstszy niż poprzedni.

Leave a Reply