W następnym etapie ewolucyjnego rozwoju jądra

W następnym etapie ewolucyjnego rozwoju jądra pęcherzykowaty endosom miałby wytwarzać obok siebie nukleoplazmę, odgraniczoną od cytoplazmy błoną jądrową. Do tego hipotetycznego stadium najbardziej zbliża się jądro drożdży. U eugleny

i form jej pokrewnych pojawiają się już chromosomy, widzimy także endosom, na-tomiast nadal brak jest włóknistych struktur wrzeciona. Dopiero w rodzajach Tetramitus i Naegleria, należących do jednokomórkowców, spotyka się włókienka ¦wrzeciona w czasie podziału komórki.

Dillon wykazuje dalej, jak w wielu różnych formach można dopatrywać się poszcze-gólnych etapów stopniowego zaniku endosomu. Wreszcie uwstecznia się on i zachowuje się tak, jak jąderko w komórkach wielokomórkowców zwierzęcych i roślin nasiennych. Osiągnąwszy ten szczebel rozwoju dalsza ewolucja idzie w dwóch kierunkach, tj. rozwoju komórki roślinnej z wytworzeniem w czasie jej podziału płytki środkowej albo komórki zwierzęcej z promieniowaniem wokółbiegunowym i podziałem za pomocą bruzdy.

Leave a Reply