W rozważaniach Raya

Najważniejsza jednak w owym czasie dla rozwoju systematyki zoologicznej i botanicznej była działalność naukowa Johna Raya (1627-1705). Nie chodzi tu zresztą tylko o jego zasługi na polu klasyfikacji roślin i zwierząt, lecz także, a dla nas przede wszystkim, o jego stanowisko w sprawie definicji gatunku. Ray stwierdza, że mimo znacznych różnic między osobnikami męskimi i żeńskimi obie te formy należą do jednego gatunku, gdyż wydają płodne potomstwo podobne do swych rodziców.

W rozważaniach Raya występuje więc pojęcie wspólnoty rozrodczej w obrębie gatunku. Podkreśla on jednak, że osobniki jednego gatunku nie są identyczne, że różnią się w większym lub mniejszym stopniu. Zastanawiając się nad gatunkiem, Ray nie wyklucza możliwości jego nagłej zmiany w jakiś inny pokrewny gatunek. Opierając się na błędnych doniesieniach przypuszcza on, że niekiedy nasiona pochodzące z jednej rośliny mogą dać początek roślinom należącym do innego gatunku. Możliwość taka zachodzi, wg Raya, tylko między gatunkami bardzo podobnymi do siebie.

Leave a Reply