Walka o byt

Zarówno powstawanie z odmian będących zaczątkowymi gatunkami nowych ga-tunków, jak i wytworzenie się ogółu przystosowań spotykanych w świecie ożywionym można wytłumaczyć działaniem walki o byt. Zwycięzcami w niej stają się te osobniki, które chociażby w niewielkim stopniu dzięki swym właściwościom mają przewagę nad innymi osobnikami. Zwycięzcy przekazują z kolei dzięki dziedziczności swe korzystne znamiona na potomstwo.

Ponieważ często pojęcie walki o byt w rozumieniu Darwina jest określone niezbyt ściśle, pozwolę sobie przytoczyć odpowiedni wyjątek z „Powstawania gatunków”, w którym autor precyzuje to pojęcie. „Muszę zaznaczyć tutaj, że używam wyrażenia „walka o byt” w obszernym i przenośnym znaczeniu, rozumiejąc przez nie stosunek zależności jednych istot od drugich, a także (co jest znacznie ważniejsze) rozumiejąc przez nie nie tylko życie osobników, ale i pomyślne widoki na pozostawienie po sobie potomstwa.

Leave a Reply