Warunki biogenezy i ewolucja chemiczna

Możemy tu wyróżnić trzy etapy, które wzajemnie zachodzą na siebie, lecz jednocześnie cechują się swoistymi procesami. Pierwszy z nich to etap ewolucji chemicznej poprzedzający etap ewolucji strukturalnej, po której następuje ostatni etap, tj. ewolucja organizmalna.

Ewolucja chemiczna, prowadząca do wytworzenia się pierwszych związków orga-nicznych odbywała się stopniowo przez bardzo długie okresy, poprzedzające powstanie substancji wykazującej już właściwości życia.

Według obecnych poglądów pierwotna atmosfera Ziemi była całkowicie pozbawiona tlenu. Badając skład pierwiastkowy i zawartość izotopów w owych bardzo starych osadach można wyznaczyć okres, w którym panowały te tzw. preaktuali- styczne warunki dla życia. Jest to możliwe, gdyż nauka współczesna dysponuje fizycznymi metodami określenia wieku badanych skał wyrażonego w latach (chronologia bezwzględna). Metody te oparte są na znajomości procesów promieniotwórczego rozpadu pewnych pierwiastków zawartych w skałach. Znając ilość produktów

Leave a Reply