Według Kapłana

wszystkich innych ważnych składników. Według Kapłana co najmniej pół tuzina genów jest konieczne dla zagwarantowania resyntezy kluczowych enzymów rozważanego układu. Jednakże obecnie nie umiemy jeszcze uzyskać wszystkich potrzebnych tu kwasów nukleinowych (np. ekstrahowanych z bakterii) i to w postaci preparatów

o bardzo wysokim stopniu czystości chemicznej. Trudności niepomiernie wzrastają, gdy zechcemy zapewnić warunki dla samoreprodukcji takich koniecznych struktur cytoplazmatycznych jak np. rybosomy. Moment otrzymania życia w probówce wydaje się więc dość odległy, niemniej wysiłki i próby w tym kierunku mogą już być podejmowane. Dają nam one poglądową lekcję złożoności biogenezy zakończonej procesami, które doprowadziły do powstania komórki funkcjonującej i rozmnażającej się przy udziale licznych układów wzajemnych sprzężeń i programowania, wiążących w zintegrowaną całość składniki jądra i cytoplazmy.

Leave a Reply