Wyniki badań molekularnych

Jedną z najstraszniejszych i najbardziej rozpowszechnionych chorób naszych czasów jest nowotwór. Wyniki badań molekularnych wskazują na ścisły związek procesu nowotworowego z zaburzeniami genetycznymi. Przyjmuje się, że do rozwoju choroby dochodzi w wyniku akumulacji zaburzeń różnych genów, a zwłaszcza onkogenów i genów przeciwnowotworowych, co w efekcie prowadzi do niekontrolowanego namnażania się komórek. Można przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości coraz precyzyjniej będzie można korygować zaburze- nia genetyczne, występujące w chorobach nowotworowych. Ponadto wczesne wykrycie predyspozycji do nowotworów umożliwi podjęcie dziatań profilaktycz-nych poprzez unikanie ekspozycji na czynniki uszkadzające geny (np. powstrzymywanie się od palenia papierosów), czy zastosowanie szczepionek przeciwra- kowych. Molekularno-genetyczna diagnostyka już obecnie pozwala na opracowanie eksperymentalnych modeli zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych .

Znanych jest około 200 różnych nowotworów, atakujących prawie każdy ro-dzaj ludzkiej tkanki. Komórki nowotworowe – w przeciwieństwie do komórek zdrowych – dzielą się bez ograniczeń, a zatem, mimo że poszczególne komórki umierają, nowotworowa linia komórkowa staje się, jak już wspominaliśmy „nieśmiertelna”. Naukowcy są bliscy pełnego zrozumienia tej choroby na poziomie molekularnym. Zidentyfikowano nie tylko geny decydujące o tworzeniu się nowotworów, ale znane są również podstawy molekularne i etapy przekształcania się zdrowych komórek w rakowe. Naukowcy są przekonani, że za 20-25 lat nowotwory będą uleczalne. Większość przypadków raka spowodowanych jest mutacjami w obrębie zaledwie kilku genów, wśród których za najważniejszy uważa się gen p53. Zmutowane wersje tego genu stwierdzono w kilkudziesięciu typach nowotworów: od raka płuc, okrężnicy, piersi, poprzez nowotwory przełyku, wątroby, mózgu, skóry, aż po białaczkę. Terapia genowa oferuje możliwość zastąpienia genów uszkodzonych zdrowymi. Naukowcom udało się zatrzymać namna- żanie komórek rakowych w laboratoriach, przez wstrzyknięcie prawidłowych kopii genu p53. Analogiczne próby prowadzone są na ludziach. Prawidłowe geny są wprowadzane do komórek nowotworowych lub limfocytów zaangażowanych w odporność przeciwnowotworową. Również genetycznie zmodyfikowane komórki tkanki łącznej mogą produkować czynniki toksyczne dla nowotworów. Wszelkie modyfikacje komórek nowotworowych zmierzają do zwiększenia ich immugenności, czyli do zmuszenia organizmu do wytworzenia skutecznej odpowiedzi immunologicznej niszczącej komórki nowotworowe.

Leave a Reply