Zakończenie

Celem autorów tej książki było przedstawienie w jaki sposób KODowana jest biotechnologia. Zasadnicze pytania to jakie są korzyści, jakie oczekiwania i jakie są z tym związane dylematy… Dla przedstawienia tych problemów konieczne było omówienie zarówno pewnych zagadnień podstawowych, z zakresu biologii molekularnej, jak również sukcesów i porażek, afer czy też perspektyw. Zasadnicze znaczenia dla właściwego nakreślenia i przedstawienia tla mają aspekty prawne oraz opinia publiczna, jak również czynniki rzutujące na kształtowanie norm legislacyjnych i stosunku społeczeństw do osiągnięć nowoczesnej, innowacyjnej technologii.

Autorzy tej książki są przekonani, że biotechnologia to jedna z „lokomotyw” postępu gospodarczego XXI w. Jednocześnie szereg czynników warunkuje nie tylko rozwój, ale także właściwą eksploatację i wykorzystanie możliwości „ukrytych” w biotechnologii. Z pewnością wśród tych faktorów determinujących postęp na pierwszym miejscu należy wymienić komunikację społeczną i porozumiewanie się pomiędzy uczonymi, społeczeństwem, przemysłowcami i politykami. Podstawowym wyznacznikiem możliwości takiego porozumienia i przekazu jest znalezienie wspólnego języka, niejako „translacji”, a zatem tłumaczenia. Zrozumienie musi opierać się na faktach i danych eksperymentalnych, które z definicji są obiektywnie sprawdzalne i reproduktywne, a nie może być podstawą potoczna opinia i dogmaty. Warto przy tym pamiętać, że termin translacja oznacza w biologii molekularnej tłumaczenie języka kwasów nukleinowych (który ma tylko cztery litery) na 20-literowy język białek. Tutaj także mamy dwa różne „światy” – jeden białkowy, a drugi kwasów nukleinowych. Nie sposób mówić, o którymkolwiek z nich, że jest ważniejszy lub istotniejszy. Oba są konieczne i niezbędne dla funkcjonowania ożywionej materii. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku współistnienia i równego pobierania korzyści z rozwoju nowocze-snej biotechnologii przez społeczeństwo, producentów, uczonych i polityków. Przecież wszyscy jesteśmy konsumentami produktów innowacyjnych technolo-gii, wszyscy uzależniamy swój byt, jakość naszego życia jak i perspektywy od rozwoju technologii, które warunkują dalszy postęp. Wierzymy, ze podstawo-wym czynnikiem warunkującym wyższą jakość naszego bytu możemy zapewnić poprzez powszechną edukację. Temu celowi ma służyć nasza praca.

Leave a Reply